GIAO LƯU TRỰC TUYẾN: QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI SẢN VỢ CHỒNG THEO LUẬT MỚI