NGƯỜI DÂN NGUY CƠ VỠ NỢ NẾU HAM MUA NHÀ LÃI SUẤT 6%’