VỤ DÂN PHẢN ĐỐI KHÁI THÁC TITAN: ĐÌNH CHỈ HẲN VIỆC KHAI THÁC