KÍCH ĐỘNG PHẢN ĐỐI KHAI THÁC TITAN, SÁU BỊ CÁO BỊ PHẠT TÙ