BẮT GIAM 2 NGƯỜI TRONG VỤ DÂN PHẢN ĐỐI KHAI THÁC TITAN