10_2010_TT-BKH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH