08_2010_TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH