06_2010_TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH