05_2010_TT-BKH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH