02_2009_TT-BKH HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH