MỘT NGƯỜI ĐƯỢC MUA NHIỀU NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CÙNG MỘT CƠ CHẾ GIÁ