NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẢNH BÁO VỀ CHỨNG THƯ BẢO LÃNH GIẢ