HÀNG LOẠT VỤ BỘI TÍN TRONG HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH THANH TOÁN