NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM: DỠ BỎ RÀO CẢN THỦ TỤC