LỆ LÀNG – PHÉP VUA NGẪM QUA NGÔI ĐÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT